BBBDzzDDBDDhhhhzhhhhhDDDDDDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNNNBBBBBBBBNN
BBBhhhDDDDhhzzzzszzzzhhDDDDDDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBDhhDBDhhzzzsssssssszzhhhDDDDDBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBDhDBBhhzzssss========szzhDDDDBBBDDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BDDDDBDhzzssss==+=+++++===szhDDDBDDDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DDDDBBDhzzss==+++<++++++++=szDDDBDDDDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DDDDBDDhzzs==++<<<<<<+<<+<++szDDDDDDDDDBBBBBBBBBBBBDDDDDDDDD
DDDDBDhhzss==++<<<<<<(<<<+++=shhDDDDDhDBBBBBBBBBBBBDDhhhhhhh
DDDDDDhsss===++<<((<<<(<<<+++=shDDDDBBDDBBBBBBBBBDhhhzzzhhhh
DDBBDhzsss==++<<<<((((((<<+++=szhDDDDDDBBBBBBBBBDDhhzzzzzzhh
DDDDhzszzzzs=+<<<(<<(((<(<<+++=szhDDDDDDBBBBBBBBDDhzzzzszzzh
DDDhzzzzzzzzs=+<(<(<((((<<<<++=szzhDDDDDBBBBBBBBDDhhzzzzhhhh
DDDhzzzs====ss=+<(((<((((<<<+++=szhhDDDDDDDBBBBBBDhhhzzhszhh
DDhzzzs=++<<+sss=<((((((<<<<<<+=szzhhDDDDBBBBBBBBDhhzzszzzhD
Dhhzss=++++<(+=ss+((((((<<<<<<+=szhhhhhshDDBBBBBBDDhhhzzhhhh
hhzzs==+==+<<<+=s<(~~(((<<<<<<+=szzhDDz<=zDDDBDDDDDhhhhzhDDD
hhzs===szss=+<<+<<~~~~((<<<++++=sszhDh=<<+zDBDDDDDDDDDhzhhDh
hzss====s+hs==++<<(~~~~~(<<+++===szhz=<<<<<=hBBDDDDDhhhhhhhh
zss=++++=+zz=+++<<(~~~~((<<<+===sszhs(<<<<<<=hDDDDDhzhhhhhhz
zs==++<+++==<(+<+<<(~((<+==++===sssz=<+=+++<<=zDDDhhzhhhhhhh
zs=+++<<<<<<<<++++<<((<<=szs===sszzz=<=s++++<<shDDhzhhhhzhhh
zs+++<<<<<<<<+<=+++<<++==szzzsssszzz=<==+<<+<<=hBDhhhhhhhhhh
ss++<<<<<<<<<+++=++++===++=szhzzzzhz=+++<<<<++shBBDhhhhhhhzh
s=+++<<<<<<<<<=+++++==+<++<+=szhzzhz=++<<<<<+=zDDBDhhhhhzzzh
s=+++<<<<((<<<=++++===<++++++=shzhhs++<<<<++=zzDBBBDzhDzszhD
s=++<<<(~(((<+=+<++=s+<<zs=+++szzzz=<<((<<+=szhDBDBDhhhhhhhh
==+<<<((~~-(+=+<<<+===++szss=+szzs+<(((((<=szhDBBDBBDhhDhhhh
==+<<<(((~~<+<<((<+s==+<ss+s==sss+<(((~(<+szhDDBBBBBDDhhhzhh
=++<<<((~((<<+<~~(+s=++<+=+ssss=+<((~~~(<=zhDDBBBBBDDDhhhzhh
==+<<<(<((<<+=+~~(<=++++<==z===+<((~~~(<+szhDBBDBBBBDhhDDhhD
++<<<<<<<<++<<<<(<+=+<<<++===s=+(((~~~(<szhDDBBBBBBBDhhhhhzh
+++<<<<<<<<<<(<<+=++<<<+++=====<(~~~~(<+zhhBBDBBBBBBDDhzhhhh
++<(<<<<((((((<<+++<<<<<++===s=((~~~~(<=zhDDBBBBBBBBDDhhzhhh
++<((<++<((((((<+++<<<+++++===+<(~~~~(<shDDBBBBBBBBBBDDhzhhh
+<<((<+==+<(~~(<+++<<<+++=+=ss<((~~-~(<zhDBBBBBBBBBBBBDDhhzh
+<<<((++==++<((<+++<<<+++===ss+((~--~(+hDDDBBBBBBBBBBBBDhhhh
+<<<<(<<<++=++<<<+++<<+++==sss+((~~-~(+hDDDBBBBBBBBBBBBBBBBB
+<<<((((<<<+==+<+++++++++=sss=+((~~-~(+hDDDBBBBBBBBBBBBBBBBB
+<<<((((<<<<+===+++++++==zs+==+((~-~~(+hDDDBBBBBBBBBBBBBBBBB
++<<<(((((<<+==s==+=====sz=<==+<(~-~~(+hDDDDBDBBBBBBBBBBBBBB
=+<<(<((((<<<+=s=++====sz==+sz+<(~~-~(<hDDDBDBBBBBBBBBBBBBBB
s=<<<((((((<<++++++===sz++=zhh+<<~~~~(+hDDDDDBBBBBBBBBBBBBBB
ss=+(((~((<<<+++++=s=sz++=zhDD=<<~~~((<zDDDDDBBBBBBBBBBBBBBB
+ss=<<((~~(<++++++=sszh=+=hDDD=+<~~~~(+zDDDBBBDBBBBBBBBBBBBB
+=ss=+<<((<++++++===zhBhszhDDDs+<~~~~(<hDDDDBBBBBBBBBBBBBBBB
++=sss+<<<<+++++===zhDDDDDDBDDs+<~~~((+zDDDBBBBBBBBBBBBBBBBB
<+==sss=+<++=====ssDBBDDDDDDDDs+<(~~~(<zDDDDBBBBBBBBBBBDDBBB
<<+===sz===s===sszDDBBDBBDDDDDz+<~~~~(<sDDDBDBDBDDDDDDDDDDDD
<<++==sszzzzsszzDDBBBBBBBBDDDDz+<(~~~(<sDDDBBBBBBDDDBDDhDDDB
<<<++==szzhhhDDBDBBBBBBBBDDDDDz+<(~-((<sDDDDDBDBBDDDBDDhDhDD